Obchodní podmínky registrovaný dealer

 

 

Všeobecná ustanovení

I. Vymezení pojmů

           1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“). Účelem VOP je podrobná úprava závazků při dodávkách zboží a poskytování služeb (dále též společně jako „Produkty“) vznikajících mezi společností AT Computers a.s. (IČO 61672599) jako dodavatelem Produktů (dále též „ Dodavatel“) a odběratelem – podnikající právnickou či fyzickou osobou, která používá Produkty nakoupené u Dodavatele k dalšímu prodeji/převodu  a která má platné oprávnění k provozování takové činnosti, tzn. subjekt, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku (dále též „Odběratel“). „Produkty“ se pro účely těchto VOP rozumí dodávky hardware, software, spotřebního a pomocného materiálu, náhradních dílů, dokumentace, poskytování služeb elektronické licence, pronájem HW, pojistné produkty a ostatní obdobné služby. 

           2. Tyto VOP společně s podmínkami prodeje/poskytování služeb, které jsou obsahem příslušné smlouvy (kupní smlouva, smlouva o službách atd.), případně jiné smlouvy, např. rámcové smlouvy, smlouvy o platebních podmínkách - pokud jsou tyto uzavřeny (dále též společně „Smlouva“) představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje Produktů a poskytování služeb a nahrazují všechny dosavadní ujednání a podmínky spolupráce smluvních stran. Bližší podmínky obchodní spolupráce mohou být též předmětem Rámcové smlouvy o dealerském prodeji (dále též „Rámcová smlouva“) uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem (dealerem).

           3. V případě, že ze Smlouvy bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VOP, pak platí přednostně ujednání Smlouvy.

           4. VOP jsou pro smluvní strany závazné: (i) dnem uzavření příslušné Smlouvy, pokud bude Smlouva obsahovat písemný odkaz na tyto VOP (www.atcomp.cz) a/ nebo VOP budou ke Smlouvě přiloženy, (ii) prohlášením či jiným sdělením Odběratele, ve kterém potvrdí (písemně či elektronicky, případně jiným způsobem), že se seznámil s obsahem těchto VOP.    

II. Objednávky Produktů – podmínky a postup 

           1. Objednávka

Objednávkou se rozumí návrh na uzavření smlouvy (tzv. nabídka ve smyslu ust. § 1731 občanského zákoníku) jako jednostranné právní jednání Odběratele adresované Dodavateli. Objednávku je nutno zaslat obchodnímu oddělení Dodavatele jedním z níže specifikovaných způsobů:

 • prostřednictvím elektronického objednávkového systému Dodavatele ATC BusinessLink který se nachází na serveru na webové adrese www.atcomp.cz
 • e-mailem: obchod@atcomp.cz  nebo jiným elektronickým kanálem (Lync, Skype atd.) na dohodnuté kontaktní adresy
 • telefonem:

Ostrava tel: +420 552 300 111, +421 249 406 726, +420 596 253 111,

Praha, tel.: +420 220 199 161-179, Brno, tel.: +420 543 428 711-730 ,  

 • písemně – poštou na adresy:

Ostrava: AT Computers a.s.,Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, PSČ 710 00

Praha:    AT Computers a.s., Dělnická 786/38, Praha 7, PSČ 170 00

Brno: Běly Pažoutové 1, 624 00 Brno 24 

 

Každá první objednávka vystavená Odběratelem musí obsahovat:

 • obchodní firmu (jméno) a IČO Odběratele
 • DIČ, pokud je Odběratel plátce DPH
 • Bankovní spojení Odběratele (v případě, že je Odběratel plátce DPH, pak si Dodavatel vyhrazuje právo zavést do systému pouze bankovní účet, který je zveřejněným účtem ve smyslu zákona č. 253/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty)  
 • kontaktní osobu Odběratele jednající ve věci objednávky vč. telefonického, a mailového spojení
 • adresu místa dodání
 • způsob odběru Produktů (vlastní nebo prostřednictvím smluvního přepravce)
 • jednoznačný a přesný popis Produktů s kódy dle ceníku Dodavatele
 • v případě, že Odběratel má s Dodavatelem sjednanou slevu z ceny Produktů (příp. další nadstandardní služby), musí být na každé objednávce učiněné přes www.atcomp.cz (po 17,00 hod) zřetelně uvedeno, který zaměstnanec Dodavatele tuto slevu (služby) poskytl a v jaké výši.

 

Každá další objednávka Odběratele musí obsahovat minimálně:

 • obchodní firmu Odběratele
 • kontaktní osobu Odběratele jednající ve věci objednávky vč. Telefonického a mailového spojení
 • adresu místa dodání
 • způsob odběru Produktů (vlastní nebo prostřednictvím smluvního přepravce)
 • jednoznačný a přesný popis Produktů s kódy dle ceníku Dodavatele
 • v případě, že Odběratel má s Dodavatelem sjednanou slevu z ceny Produktů (příp. další nadstandardní služby), musí být na každé objednávce učiněné přes www.atcomp.cz (po 17,00 hod) zřetelně uvedeno, který zaměstnanec Dodavatele tuto slevu (služby) poskytl a v jaké výši.

           2. Prezentace Produktů umístěná na serveru www.atcomp.cz je pouze informativní a není právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy a Dodavatel proto není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

           3. Pro používání elektronického objednávkového systému je Odběratel povinen používat identifikační přístupové heslo (LOGIN), které mu bylo přiděleno Dodavatelem. Odběratel je povinen zabezpečit toto heslo proti zneužití nepovolanými subjekty. Elektronická objednávka Odběratele se automaticky zanese do systému Dodavatele pro příjem objednávek v elektronické podobě. Odběratel je odeslanou elektronickou objednávkou vázán.

           4. Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak (viz např. bod 2.6), dochází ke vzniku smlouvy o dodání požadovaných Produktů následovně: 

 • a) tzv. faktickým plněním ve smyslu ust. §1744 NOZ - předáním Produktů dopravci k přepravě pro Odběratele (tj. odesláním Produktů v průběhu dne doručení objednávky, resp. pracovního dne následujícího po jejím doručení); k tomuto faktickému plnění odesláním Produktů je Dodavatel oprávněn přistoupit v případě, že se jedná o (i) objednávku doručenou prostřednictvím webového systému Dodavatele, (ii) Dodavatel přidělí této objednávce číslo zakázky (zanese ji do systému), (iii) předmětem objednávky jsou Produkty s uvedením ceny na webovém systému Dodavatele, dostupné skladem, (iv) Odběratel splňuje ostatní podmínky dle těchto VOP; odesláním Produktů není dotčeno právo Dodavatele na doúčtování ceny Produktů, u nichž byla Dodavatelem dodatečně zjištěna zjevně chybná, nesprávná cena uvedená na webu, výrazně se odlišující od ceny srovnatelných Produktů (viz bod 3.1, (i) těchto VOP);
 • b) pokud u objednávky doručené prostřednictvím webového systému Dodavatele (včetně přidělení čísla zakázky) nedojde ke vzniku smlouvy faktickým plněním dle předchozího odstavce a) nebo v průběhu pracovního následujícího po doručení objednávky Dodavatel objednávku neodmítne/ nepředloží návrh na její změnu - pak v tomto případě dochází ke vzniku smlouvy okamžikem, kdy dojde k uplynutí (ukončení) pracovního dne následujícího po doručení objednávky (tj. ve 24,00 hod. pracovního dne následujícího po doručení objednávky);   
 • c) dosažením dohody o ceně Produktů v případě, že Odběratel prostřednictvím webového systému Dodavatele objedná Produkty, u nichž dosud není stanovena cena (i v tomto případě dochází k přidělení čísla zakázky a zanesení objednávky do systému Dodavatele);       
 • d) při objednání Produktů formou emailové či jiné elektronické komunikaci vzniká smlouva stejným způsobem, jako je uvedeno v odstavci a), b) nebo  c) tohoto bodu 2.4 VOP, ledaže se jedná o objednávku vyžadující upřesnění jejího obsahu (za tímto účelem bude Dodavatel kontaktovat Odběratele) – v tomto případě vzniká smlouva akceptací objednávky Odběratele Dodavatelem;
 • e) podpisem objednávky Dodavatelem a jejím odesláním Odběrateli (poštou nebo emailem formou naskenovaného dokumentu), pokud se jedná o objednávku doručenou Dodavateli poštou; na tyto objednávky se Dodavatel zavazuje reagovat (potvrdit/odmítnout) nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich doručení.

           5. Dodavatel umožní Odběrateli sledování procesu realizace objednávky (stav plnění zakázky) prostřednictvím webového systému Dodavatele, sekce Nákup – Zakázky.

           6. Pro objednání nehmotných Produktů – elektronických licencí (dále též „EL“) a vznik smlouvy o jejich poskytnutí platí následující specifické podmínky:             

 • a) objednávky na poskytnutí EL budou Odběratelem realizovány: (i) prostřednictvím speciálního datového kanálu (API), tj. SW rozhraní k www.atcomp.cz určené pro automatický nákup EL konečným uživatelem (zákazníkem) - prostřednictvím API získá Odběratel informaci o dostupnosti EL a o ceně této služby nebo (ii) prostřednictvím objednávkového systému Dodavatele  BusinessLink (viz webová adresa www.atcomp.cz) nebo (iii) emailem doručeným Odběratelem na adresu Dodavatele obchod@atcomp.cz.;
 • b) k dodání služby EL dochází obratem – do informačního systému Odběratele je doručen licenční klíč či elektronický odkaz na jeho stažení, jako odpověď na požadavek zákazníka prostřednictvím API, to však pouze za předpokladu, že Odběratel splní podmínky pro poskytnutí této služby, tj. zejména zaplacená záloha nebo poskytnutý/nevyčerpaný kreditní rámec dle článku IV. VOP.  EL je Odběratel oprávněn objednávat pouze do výše částky zaplacené zálohy/nevyčerpaného kreditního rámce;  po dosažení výše této částky nebude Odběrateli v API umožněno generovat další požadavky na EL.     

            7. Odběratel je oprávněn požadovat zrušení své objednávky/smlouvy („storno“) výhradně za podmínky, že tak učiní nejpozději před odesláním Produktů, jejichž storno požaduje a zaplatí Dodavateli tzv. odstupné ve výši odpovídající (i) 20% ceny Produktů (standardně dostupných), (ii) 50% ceny Produktů, pokud se jedná o Produkty dle individuální objednávky Odběratele. Stornovací poplatek je Odběratel povinen uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy předložil návrh na zrušení objednávky/smlouvy. Ke zrušení objednávky/smlouvy dochází až dnem zaplacení odstupného. Po úhradě odstupného vystaví Dodavatel Odběrateli doklad o provedené platbě. V případě, že Odběratel odstupné nezaplatí ani do 7 dnů od data, kdy předložil návrh na storno objednávky/smlouvy, je Dodavatel oprávněn trvat na splnění smlouvy v celém rozsahu a požadovat zaplacení ceny Produktů – tzn. vyúčtovat Odběrateli kupní cenu Produktů (byť nedošlo k jejich odběru/dodání). 

           8. Bez ohledu na formu objednávky Produktů je Odběratel zavázán bez zbytečného odkladu poté, kdy objednávku učinil zkontrolovat její správnost v informačním systému Dodavatele; v případě, kdy Odběratel zjistí rozpor, bude neprodleně kontaktovat Dodavatele za účelem sjednání nápravy. 

           9. Specifický režim prodeje je platný pro Produkty (hmotné) označené na webovém systému Dodavatele před samotným popisem Produktu jako „VÝPRODEJ“, tj. prodej nového nepoužitého Produktu za zvýhodněnou cenu, dostupného v omezeném množství dle údaje na webovém portálu Dodavatele (dále též „Produkty ve výprodeji“). Pokud na základě objednávky Odběratele dojde ke vzniku smlouvy (viz postup dle bodu 2.4.VOP), jejímž předmětem je dodání Produktů ve výprodeji, jsou tyto Produkty pro Odběratele rezervovány nejpozději po dobu pracovního dne následujícího po vzniku smlouvy (dále též jako „rezervační lhůta“). V případě, že v průběhu rezervační lhůty pro Produkty ve výprodeji (i) Odběratel nesplní podmínky pro odeslání Produktů Dodavatelem (tj. neexistence finančních závazků Odběratele po splatnosti a/nebo cena Produktů ve výprodeji přesáhla stanovený kreditní rámec a Odběratel tento rámec nedoplní) nebo (ii) Odběratel nepřevezme Produkty ve výprodeji ze skladu Dodavatele (tj. formou osobního odběru s úhradou v hotovosti/kartou), pak uplynutím rezervační lhůty dochází k zániku smlouvy, resp. její části v rozsahu týkajícím se Produktů ve výprodeji. 

III. Kupní cena Produktů

           1. Cena Produktů je obsahem aktuálního Ceníku Dodavatele (viz ceny zveřejněné na webových stránkách Dodavatele) nebo bude výsledná cena Produktů určena tzv. „konfigurátorem“ (zákazník specifikuje jednotlivé položky sestavy Produktů a součtem ceny položek sestavy bude zjištěna výsledná cenu Produktů).  Informace o ceně uváděné Dodavatelem jsou závazné, s výjimkou: (i) zjevné chyby, např. uvedená cena Produktů bude zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelných Produktů, (ii) v průběhu platnosti Ceníku dojde ke změně/úpravě ceny Produktů ze strany smluvního partnera Dodavatele (výrobce apod.), (iii) v období od doručení objednávky do data prodeje/dodání Produktů (tj. datum vystavení daňového dokladu) dojde ke změně kurzu CZK vůči EURO/USD o více než 1,5% (rozhodující jsou střední devizové kurzy měn dle údajů ČNB). Dodavatel je oprávněn ve všech uvedených případech k úpravě/aktualizaci ceny Produktů. O této skutečnosti bude Dodavatel neprodleně informovat Odběratele a na jeho žádost sdělí Dodavatel skutečnosti, které vedly k úpravě/aktualizaci ceny. 

           2. Úprava ceny Produktů dle bodu 3.1. odst.(iii) tohoto článku VOP (tj. při změně kurzu CZK vůči EURO/USD o více než 1,5%) nebude Dodavatelem uplatněna u objednaných Produktů, jejichž cena je vyšší než 200.000,- CZK (bez daně z přidané hodnoty) - v tomto případě Dodavatel provede fixaci kurzu CZK vůči EURO/USD k datu objednání Produktů. Pokud bude Odběratel u těchto objednávek požadovat, aby byla cena Produktů přepočtena aktuálním kurzem ČNB střed dle nákupní měny jednotlivých položek k datu vystavení daňového dokladu, musí tento požadavek oznámit Dodavateli nejpozději v den odeslání objednávky Dodavateli (v případě, že tak Odběratel neučiní, bude Dodavatel postupovat podle první věty tohoto bodu). Dodavatel je oprávněn i v případě dodávek Produktů v hodnotě do výše 200.000,- CZK (bez daně z přidané hodnoty) oznámit Odběrateli, že cena těchto Produktů bude zafixována v CZK po přepočtení kurzem ČNB střed vůči EURO/USD k datu objednání Produktů (zejména při předpokládaném výkyvu kurzů měn); toto právo může Dodavatel využít a oznámení Odběrateli doručit při předložení nabídky nebo nejpozději v den následující po přijetí objednávky.

           3. Odběratele oprávněn při prodeji Produktů jiným subjektům – zákazníkům stanovit svou vlastní cenovou politiku a samostatně určovat ceny Produktů. Dodavatel má právo stanovit a zveřejnit tzv. doporučenou cenu Produktů.  

IV. Finanční a platební podmínky 

           1. Dodavatel je oprávněn Odběrateli s dobrou platební morálkou přidělit (stanovit) tzv. kreditní rámec – tj. limit pro největší přípustné saldo dealera (Odběratele). Tento kredit určuje maximální součet částek na neuhrazených fakturách (bez ohledu na jejich splatnost) vystavených Dodavatelem Odběrateli. Výše stanoveného kreditu obvykle odpovídá jedné polovině částky ceny Produktů dle průměrného měsíčního odběru Odběratele. Stanovený kreditní rámec vyhodnocuje Dodavatel vždy po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí. Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit kreditní rámec dle ujednání samostatné Smlouvy o platebních podmínkách, uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem (viz též bod 4.4, písm. c) VOP). Zvýšení částky kreditního limitu je možné i v průběhu kalendářního čtvrtletí, a to na základě žádosti Odběratele. Opodstatněnost žádosti o zvýšení kreditu posoudí a o případné nové výši kreditu rozhodne zástupce finančního a obchodního oddělení Dodavatele.

           2. Splatnost faktur – je stanovena Odběrateli společně s kreditem, zpravidla v délce 10 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, pokud ze Smlouvy o platebních podmínkách či z jiné dohody či smlouvy nevyplývá odlišná délka splatnosti. V individuálních případech je možné splatnost faktur po dohodě s Odběratelem prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci Dodavatele a závisí především na platební morálce Odběratele. Za prodloužení délky splatnosti faktury je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli nad rámec ceny Produktů též poplatek (úrok) ve výši 0,03% z ceny Produktu dle daňového dokladu (bez DPH) za každý den prodloužené splatnosti oproti splatnosti sjednané. Na již vystavené faktury není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.

           3. Odběratel není oprávněn zadržovat úhradu ceny Produktů ani její části z důvodu jakýchkoliv protipohledávek vůči Dodavateli, včetně nároku z vadného plnění (reklamace). Odběratel rovněž není oprávněn k jednostrannému započtení ceny či její části na pohledávky vzniklé za Dodavatelem či získané Odběratelem postoupením od jiného subjektu.

           4. Při placení ceny Produktů přichází v úvahu následující formy platebních podmínek 

 • a)  Platba při převzetí Produktů Odběratelem Platba může být realizována (i) v hotovosti v pokladně Dodavatele nebo (ii) bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty. Pokud dochází k dodání Produktů „na dobírku“ prostřednictvím dopravce, lze platbu realizovat rovněž ve formě hotovosti, případně platební kartou dle podmínek příslušného dopravce. 
 • b) Platba na základě zálohové faktury Tento způsob platby se týká především těch Odběratelů, kteří nemají přidělený kreditní rámec, nebo je jejich kreditní rámec vyčerpán. Po přijetí objednávky Odběratele je Dodavatelem vystavena zálohová faktura na částku odpovídající ceně objednaných Produktů se splatností do 5 pracovních dnů a tato je zaslána Odběrateli.  Teprve po připsání příslušné částky na účet Dodavatele nebo složením fakturované částky v hotovosti v pokladně Dodavatele jsou objednané Produkty rezervovány pro Odběratele. Následně jsou Produkty zaslány smluvním dopravcem do místa plnění, případně je Odběrateli zaslána výzva k odběru Produktů ze skladu Dodavatele. Součástí dodávky Produktů je i faktura – daňový doklad s vyúčtováním zaplacené zálohy a hromadný dodací list.
 • c)  Platba po dodávce Produktů Platba po dodávce Produktů je umožněna jen Odběrateli s přiděleným kreditním rámcem (viz bod 4.1 VOP) – v tomto případě vystaví Dodavatel fakturu po expedici Produktů Odběrateli. V případě této formy placení ceny Produktů (tj. po jejich dodání) musí být splněny následující podmínky: (i) souhlas Dodavatele s přidělením kreditního rámce stanovením jeho výše, (ii) uzavření Smlouvy o platebních podmínkách a zajištění dluhu. Předmětem této smlouvy je ujednání o délce splatnosti vystavovaných faktur, výši kreditu, případně též dohoda o zajištění dluhu prostřednictvím blankosměnky či směnky vyplněné, které vystaví a podepíše statutární zástupce Odběratele současně s podepsáním Smlouvy o platebních podmínkách, případně dohoda o jiném zajištění dluhu Odběratele.  Pokud má Odběratel u Dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalších Produktů by přesáhla stanovený kredit (viz bod 4.1), pak je Dodavatel oprávněn pozastavit další dodávky Produktů Odběrateli až do doby úplného vyrovnání závazků či snížení výše závazků pod úroveň přiděleného kreditního rámce. O pozastavení dodávek Dodavatel informuje Odběratele e-mailem, faxem nebo telefonicky. Po dobu uplatnění práva Dodavatele k pozastavení dodávek Produktů není Dodavatel v prodlení se splněním povinnosti k jejich dodání.

           5. Faktura - náležitosti

Faktura – daňový doklad vystavený Dodavatelem obsahuje zejména následující náležitosti:

 • datum vystavení
 • datum splatnosti
 • číslo objednávky Odběratele
 • obchodní firma Odběratele, IČO, DIČ a číslo Odběratele z informačního systému Dodavatele
 • sídlo/místo podnikání Odběratele
 • obchodní firma Dodavatele, IČO, DIČ a sídlo plátce, pokud plátcem není Odběratel
 • kód Produktu dle ceníku Dodavatele, popis Produktů a jeho množství
 • jednotkovou cenu jednotlivých komodit, kód DPH, cenu za všechny kusy
 • celkovou cenu Produktů bez i s DPH
 • sazbu DPH a její vyjádření v CZK 

           6. Vyúčtovaná cena (případně jiný peněžitý dluh Odběratele) je uhrazena řádně a včas, pokud je fakturovaná částka nejpozději v dohodnutém termínu splatnosti připsána ve prospěch bankovního účtu Dodavatele. 

           7.  V případě, že Odběratel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu nebo jeho části, je Dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve sjednané výši 0,045%  z dlužné částky za každý den prodlení. 

           8. Ke splnění peněžitého dluhu Odběratele vůči Dodavateli nelze použít žádnou směnku jako prostředek placení peněžitého dluhu Odběratele.  

V. Odběr Produktů

 

           1. Osobní odběr 

 • Osobní odběr pro Odběratele s nevyčerpaným kreditem nebo s předplatbou ceny Produktů Odběr ve skladu Dodavatele je možný pouze v pracovní době skladu. Pro odběr Produktů je nutno se dostavit do sídla Dodavatele či skladu (Ostrava) nejpozději 20 minut před uzavřením skladu. Tato doba je nutná pro vystavení faktur a dodacích listů a na ověření totožnosti osoby odebírající Produkty za Odběratele.  V případě výdejních míst (Praha, Brno) je nutné si Produkty den předem během pracovní doby obchodního oddělení objednat a se zaměstnanci Dodavatele si dohodnout čas, kdy budou Produkty připraveny na příslušném výdejním místě k odběru. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby osoba odebírající Produkty byla schopna se při odběru autorizovat pomocí LOGIN a/nebo předložila dodací list. Za účelem zajištění důkazu osvědčujícího splnění smlouvy (tj. dodání Produktů Dodavatelem Odběrateli formou osobního odběru) je Dodavatel oprávněn ověřit totožnost osoby odebírající Produkty ze skladu za Odběratele. Dodavatel si dále vyhrazuje, v případě jakýchkoliv pochybností vzniklých při osobním odběru, právo odepřít vydání Produktů. Odběratel písemně potvrdí hromadný dodací list poté, co převezme připravené Produkty. Pokud Odběratel, který požadoval osobní odběr, neodebere připravené Produkty nejpozději do 10 dnů po odeslání výzvy Dodavatele (též emailem), je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši odpovídající 20% ceny neodebraných Produktů (bez DPH). V případě prodlení Odběratele s převzetím Produktů po dobu delší než 15 dnů od odeslání výzvy, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Dodavatele požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti Odběratele k převzetí Produktů, zejména úhradu nákladů spojených se skladováním Produktů.
 • Osobní odběr pro Odběratele s vyčerpaným kreditem nebo při platbě v hotovosti Možnost okamžitého nákupu Produktů oproti hotovostní úhradě jejich ceny, případně bezhotovostní úhradě prostřednictvím platební karty mají všichni Odběratelé, a to v pracovní době příslušného skladu. Jsou-li Produkty okamžitě dostupné, lze Produkty zakoupit ihned i bez objednávky. V případě objednávek došlých Dodavatelem do 20 minut před koncem pracovní doby skladu je možné, pokud jsou Produkty okamžitě dostupné, toto odebrat ještě týž den do konce pracovní doby skladu, pokud jsou splněny všechny podmínky umožňující odběr Produktů, zejména byl-li v době 20 minut před koncem pracovní doby skladu vystaven též daňový doklad. Objednávku Odběratel předkládá obchodnímu oddělení Dodavatele, které vystaví Odběrateli fakturu a dodací list. Po zaplacení fakturované částky v hotovosti v pokladně Dodavatele/platební kartou je Odběrateli vydán doklad o provedené úhradě ceny Produktů. Zakoupené Produkty jsou poté vydány Odběrateli stejným postupem jako v bodě 5.1.1.

            2. Odběr prostřednictvím smluvního dopravce – pouze na území ČR 

 • Doprava Produktů pro Odběratele s nevyčerpaným kreditem Dodavatel zasílá Produkty prostřednictvím smluvního dopravce dle výběru Odběratele nebo dle vzájemné dohody s Odběratelem, a to dle aktuálně platných podmínek uvedených na www.atcomp.cz. Pro jednotlivé typy přeprav nabízených Dodavatelem prostřednictvím smluvních přepravců je stanovena hodnota celkové výše objednávky (obvykle finanční objem 10.000,- Kč bez DPH na jednu dodací adresu), při jejímž překročení nese Dodavatel náklady na přepravu Produktů. Uvedená hodnota objednávky se může pro jednotlivé typy přeprav Produktů lišit, nicméně Odběratel vždy nese náklady na speciální příplatky za dodatečné služby jako je dodání na dobírku, B2C doručení koncovému zákazníkovi, termínovaná vykládka, dodávka nadrozměrných Produktů apod.
 • Doprava pro Odběratele bez přiděleného kreditu a pro Odběratele s vyčerpaným kreditem Odběrateli bez přiděleného kreditu nebo s vyčerpaným kreditním limitem zasílá Dodavatel Produkty na dobírku. Smluvní dopravce předá Odběrateli Produkty s fakturou a dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci, případně platební kartou. Za každou zakázku, u které se realizuje platba dobírkou, účtuje Dodavatel Odběrateli poplatek za dobírku v paušální výši 30,- Kč. Pro poplatek za dopravu platí obdobně ustanovení 5.2.1. VOP.

            3. Garance dodání do druhého pracovního dne

          V případě nedodržení termínu dodání Produktů přepravní službou na území České republiky garantuje Dodavatel na žádost Odběratele úplné vrácení poplatku za dopravu Produktů.

            4. Poplatek za „handling“ a zpracování objednávky

          Ke každé přijaté objednávce jakýmkoliv způsobem (www, mail, telefon, Lync, ICQ instant messaging, např. Skype atd.) bude účtován vždy v první faktuře k objednávce (uzavřené www objednávce při použití inteligentního košíku) poplatek za zpracování objednávky a handling ve výši 22,50 Kč. Tento poplatek není účtován u formy dodání Produktů na dobírku.

 

VI. Záruční podmínky

           1. Záruční podmínky (ZP) upravují podmínky a rozsah záruky, je-li tato Dodavatelem Odběrateli poskytnuta, na Produkty dodávané na základě jednotlivých smluv.  

           2. Dodavatel si vyhrazuje právo určit Odběrateli k vyřízení reklamace třetí osobu – svého smluvního partnera. Osobu takto určenou sdělí Dodavatel Odběrateli při podání/oznámení reklamace ze strany Odběratele. Odběratel je povinen tento postup respektovat.

           3. Na smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem se nevztahuje ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku (zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě), neboť Odběratel (stejně jako Dodavatel) je podnikatelem a koupě Produktů se týká jeho podnikatelské činnosti.

           4. Záruční doba

 •             Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že Produkty budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý (nebo smluvený) účel nebo že si zachovají obvyklé (nebo smluvené) vlastnosti, jak je dále uvedeno v těchto VOP.
 • Záruka vzniká na základě dohody Dodavatele a Odběratele, prohlášením Dodavatele (např. záruční list) nebo uvedením záruční doby/doby použitelnosti na obalu Produktů, v dodacím listu, ve výrobním listu (PC sestavy) atd. Určuje-li smlouva, prohlášení o záruce nebo vyznačení záruky na obalu různé záruční doby, platí nejkratší záruční doba.
 • Po dohodě s Dodavatelem je možné získat na vybrané Produkty delší záruční dobu nebo rozšíření rozsahu záruky (dle podmínek příslušných výrobců).
 • V případě, že má Odběratel jak právo z vadného plnění (§ 2100 občanského zákoníku), tak právo ze záruky (§ 2113 občanského zákoníku), postupuje se podle podmínek pro práva ze záruky. 

           5. Podmínky poskytování záruk

 • Dodavatel odpovídá za vady, které se na prodaných Produktech vyskytnou v okamžiku jejich převzetí Odběratelem (odpovědnost za vadné plnění); tato odpovědnost není zárukou ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku. 
 • Nejde-li o Produkty deklarované při prodeji jako použité a byla-li záruka poskytnuta, odpovídá Dodavatel za vady dále uvedené, které se projeví a jsou Dodavateli oznámeny v záruční době.
 • Pokud poskytuje Dodavatel záruku na použité Produkty, je délka záruční doby sjednána nebo stanovena dle bodu 6.4.2 těchto VOP, v rozsahu dále uvedeném.
 • Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci Produktů, provedené Dodavatelem.
 • Podmínkou uplatnění práv ze záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, nesprávnou přepravou či skladováním, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (u speciálních komponentů může být pouze v anglickém jazyce), dále na závady vzniklé elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
 • Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného SW, způsobené zásahem Odběratelem nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW.  
 • Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného či nevhodného spotřebního materiálu (v rozporu s doporučením výrobce Produktů), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
 • Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický (nahodilý) charakter. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat.
 • Dodavatel rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému, serveru či notebooku k opravě je povinností Odběratele zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
 • Dodavatel negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí počítače s jinými, Dodavatelem neschválenými, komponenty, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Odběratelem výslovně požadována v objednávce.
 • Dodavatel negarantuje plnou funkčnost aplikačního SW ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá Dodavatel žádnou odpovědnost.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, k nimž došlo po přechodu nebezpečí škody na  Produktech nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
 • Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do Produktů jinou osobou než Dodavatelem nebo osobou, která byla k tomuto zásahu Dodavatelem výslovně pověřena. 
 • Shora uvedené podmínky poskytování záruk je Odběratel povinen promítnout do svého smluvního vztahu vůči svým zákazníkům.
 • Je-li Dodavatelem poskytnuta na Produkty záruka za jakost, nevztahuje se tato záruka na software instalovaný na prodaném zařízení.
 • Je-li předmětem dodání SW (programové vybavení), pak okamžikem odstranění ochranných prvků (při dodání SW v hmotné formě) nebo u elektronicky poskytovaných SW služeb (elektronické licence) okamžikem zpřístupnění číselných kódů (kupónů/poukázek) zákazníkovi pro aktivaci těchto SW služeb poskytnutím elektronického klíče, se Odběratel, resp. uživatel stává oprávněným licenčním uživatelem SW Produktu v souladu s licenčními podmínkami příslušného výrobce SW (tj. nositel autorských práv). Dodavatel neodpovídá za správnou funkci SW Produktů. 

           6. Rozsah záruk 

 • Záruční doba počíná běžet od data uskutečnění prodeje Produktů Odběratelem ze strany jeho zákazníků, nejpozději však 15-tým dnem od data splnění dodávky Dodavatelem ve vztahu k Odběrateli (tj. od předání/dodání Produktů Odběrateli). Dodavatel tímto poskytuje Odběrateli prodloužení záruční doby o 14 dnů k pokrytí času nezbytného k prodeji Produktů zákazníkům.  
 • Záruční doba na PC sestavy, jako Produktu - výrobku Dodavatele - se vztahuje pouze na základní jednotky PC sestav, pokud není v záručních podmínkách sestavy uvedeno jinak. Základní jednotka PC sestavy se skládá z těchto komponentů: systémová deska, procesor, chladič procesoru, paměť, mechanika optických disků, grafická karta, pevný disk nebo SSD disk, napájecí zdroj a skříň. Na další – jiné komponenty zabudované do PC sestavy poskytuje Dodavatel záruku shodnou se zárukou na danou komponentu poskytovanou při samostatném prodeji. Byla-li záruka sjednána a/nebo stanovena v souladu s těmito VOP na původní, na pevném disku instalovaný software (tzv. OEM SW), odpovídá délka záruční doby délce záruční doby uvedené v licenčních podmínkách příslušného výrobce SW.
 • Na Produkty dodané Dodavatelem jako náhrada za Produkty Odběratelem oprávněně reklamované (dle Reklamačního řádu Dodavatele) pokračuje běh původní záruční doby poskytnuté na nahrazované Produkty, nebyla-li Dodavatelem poskytnuta záruka nová nebo prodloužena původní záruční doba.
 • Pokud se jedná o dodávku Produktů, které jsou náhradou za oprávněně reklamované Produkty, které pochází ze základní jednotky PC sestavy – výrobku Dodavatele (viz bod 6.6.2), pak je na tyto Produkty poskytnuta Dodavatelem Odběrateli záruka dle záručního listu nebo výdejky náhradních Produktů, minimálně do konce původní záruční doby na základní jednotku PC – výrobek Dodavatele. Doba záruky na náhradní Produkty počíná běžet dnem dodávky náhradních Produktů.
 • Na Produkty dodané Odběrateli jako náhrada za reklamované Produkty (dle bodu 6.6.3 a 6.6.4) neposkytuje Dodavatel prodloužení záruční lhůty dle bodu 6.6.1.

VII. Reklamační řád 

           1. Reklamační řád (RŘ) upravuje podmínky a postup Dodavatele při vyřizování reklamačních nároků uplatněných Odběratelem na Produkty dodané dle Smlouvy, vyjma níže uvedených Produktů, včetně zvláštních ustanovení o Reklamačním řádu PC vyrobených Dodavatelem.

           2. Reklamace vadných Produktů

           2.1. Dodavatel příjme k reklamaci pouze Produkty:

 • a)které měly vadu v době přechodu nebezpečí škody na Odběratele, byť se tato vada projeví až později (tzv. právo z vadného plnění), přičemž skutečnost, že vadu měly Produkty již při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, musí prokázat Odběratel; nebo
 • b)na které byla sjednána nebo jinak poskytnuta ze strany Dodavatele záruka ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku, v záruční lhůtě a v souladu se záručními podmínkami. V případě uplatnění práv ze záruky je Odběratel povinen toto právo uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.

           2.2. Dodavatel přijme k reklamaci pouze Produkty, které jsou předmětem smlouvy o jejich dodání uzavřené přímo mezi Dodavatelem a Odběratelem.

           2.3. Reklamace počítačů vyrobených v AT Computers a.s. se řídí samostatnými reklamačními podmínkami (viz bod 7.7 VOP).  

           2.4. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci přes ATC BusinessLink na webové adrese www.atcomp.cz sekce „Reklamace“. Závazné pokyny k zavedení různých typů reklamace jsou uvedeny tamtéž v dokumentu „Jak reklamovat“.

           2.5. Reklamace typu DOA se řídí podmínkami výrobců specifikované na webové adrese www.atcomp.cz v sekci „Jak reklamovat“.

           2.6. Produkty zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

 • a) nesmí vykazovat známky mechanického poškození
 • b) musí být zaslány v obalu obvykle užívaném k balení daného typu Produktu (z důvodu ochrany při přepravě)
 • c)  na Produktech jsou přípustné pouze originální nálepky výrobce, Produkty nesmí mít poškozené, odstraněné nebo neúplné výrobní číslo, typové označení, nebo jiný identifikační znak výrobce
 • d) pevné disky musí mít neporušenou protiprachovou izolační pásku a sériové číslo, popřípadě přiložené vyhodnocení z testovacího programu
 • e) procesory a základní desky nesmí mít ohnuté piny, mechanicky poškozené jádro a nesmí být spálené, boxované musí být kompletní vč. chladiče
 • f)  základní desky a grafické karty všech značek musí být zasílány bez příslušenství, základní desky musí být zasílány s plastovými krytkami chránícími socket CPU.

Při nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudou Produkty přijaty k reklamaci, reklamace bude odmítnuta Dodavatelem jako neoprávněná a Produkty budou vráceny zpět Odběrateli na jeho náklady.

           2.7. Po přidělení čísla RMA doručí Odběratel Dodavateli vadné Produkty na vlastní náklady, včetně příslušenství, pokud není u daného Produktu stanoveno/sjednáno jinak. Ke každému kusu vadného Produktu musí být přiložen Průvodní list vadného Produktu, popř. výpis testovacího programu. Uvnitř každého kartonu musí být seznam obsažených Produktů (balící list). Na každém přepravním obalu (kartónu, balíku) musí být nalepena průvodní nálepka, která obsahuje následující údaje:

 • a) výrazné označení 'REKLAMACE'
 • b) číslo RMA
 • c) obchodní firma a adresu Odběratele
 • d) adresu reklamačního oddělení Dodavatele.

Současná adresa reklamačního oddělení je Těšínská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava.

V případě, že reklamované Produkty budou zaslány bez přiděleného RMA čísla, je Dodavatel oprávněn vrátit Produkty Odběrateli zpět na jeho náklady. Platnost RMA čísla je 20 kalendářních dnů od data přidělení a nejpozději v průběhu této lhůty je nutné doručit reklamované Produkty Dodavateli. Po uplynutí platnosti této lhůty je nutné žádat o přidělení nového RMA čísla.

           2.8. Odběratel je povinen svůj reklamační nárok uplatňovat bez zbytečného odkladu po zjištění vady a v rámci reklamace je povinen poskytovat Dodavateli řádnou součinnost.

           2.9. V případě, že Odběratel obdrží vyjádření autorizovaného servisního střediska, z něhož vyplývá, že reklamace má být řešena s Dodavatelem nebo jinou osobou než daným servisem (zpravidla se jedná o vyjádření o nemožnosti opravy Produktů), je třeba toto vyjádření předložit společnosti AT Computers a.s. nejpozději do 30 dnů od data jeho vystavení příslušným subjektem. V případě, že bude toto vyjádření předáno později, pak společnost AT Computers a.s. není schopna garantovat splnění nároků Odběratele, vyplývajících z tohoto vyjádření.

           2.10. V případě, že reklamované Produkty jsou ve vlastnictví Odběratele a Odběratel odmítne tyto Produkty po vyřízení nebo zamítnutí reklamace převzít, je Dodavatel oprávněn tyto Produkty uschovat na vhodném místě nebo odevzdat do úschovy dalšímu schovateli; pro práva a povinnosti stran platí ustanovení o úschově - § 2402 občanského zákoníku. Odběratel je v tomto případě povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s uskladněním, a to v paušální částce 10,- Kč za každý započatý den uskladnění reklamovaných Produktů. 

           3. Odstranění vad Produktů v rámci záruky 

           3.1. V případě, že Odběratel reklamuje vady Produktů, na které se vztahuje odpovědnost za vadné plnění a/nebo záruka, provede Dodavatel odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné; zájmem Dodavatele je dořešení každé reklamace Odběratele nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od doručení vadného Produktu. Dodavatel si vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, pokud v odůvodněných případech nebude možné její dodržení, zejména s přihlédnutím k charakteru/rozsahu  reklamované vady. Dodavatel je oprávněn dodat výměnou za vadné Produkty jiné Produkty, plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. V případě, že oprava vadného Produktu nebo jeho výměna není možná, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a vystavit Odběrateli dobropis ve výši aktuální ceny Produktu v den přijetí reklamace. Touto aktuální cenou se rozumí cena shodného Produktu v den přijetí reklamace či cena Produktu srovnatelných technických parametrů, jako Produktu reklamovaného, maximálně však ve výši odpovídající částce prodejní ceny reklamovaného Produktu. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží Dodavateli.

           3.2. Uznáním reklamace Produktu - zařízení pro ukládání dat (pevný disk a ostatní zázn. média) nevzniká Odběrateli nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.

           3.3. Pokud Dodavatel zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude Odběrateli vrácen. Dodavatel si ve vztahu k Odběrateli vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací. 

           4. Osobní převzetí Produktu 

Odběratel je povinen zkontrolovat stav dodávky při osobním převzetí na skladě Dodavatele, a to kontrolou věcného obsahu dodávky a jeho porovnáním s obsahem hromadného dodacího listu, vč. sériových čísel, také kontrolou vzhledu Produktů. V případě rozdílu mezi hromadným dodacím listem a předanými Produkty nebo v případě poškození Produktů, je příjemce povinen dodávku ihned reklamovat a celou ji odmítnout. Dodatečná reklamace na chyby v dodávce a poškození Produktů není možná. 

           5. Poškození nebo ztráta Produktů při přepravě

           5.1. Příjemce Produktů je povinen zkontrolovat zásilku podle přepravního (dodacího) listu, správnost uvedených údajů o množství, dále neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, znatelné poškození obalu zásilky, viditelně rozpoznatelná částečná ztráta zásilky, to vše před podpisem dokladu o převzetí zásilky od dopravce. V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat Zápis o škodě a současně o poškození zásilky/částečné ztrátě neprodleně informovat Dodavatele.  Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny Dodavatele.

           5.2. Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s příjemcem Zápis o škodě. Po obdržení zápisu je příjemce povinen uplatňovat reklamaci na www.atcomp.cz v sekci „Reklamace“, typ záruky „Poškozené zboží“.

           5.3. Každý jednotlivý balík je během přepravy pojištěn do výše max. 50.000,- Kč. 

           6. Nekompletní zásilka Produktů 

V případě zjištění nesouladu věcného obsahu zásilky s balíkovou soupiskou nebo dodacím listem je příjemce povinen uplatňovat reklamaci na www.atcomp.cz v sekci „Reklamace“, typ záruky „Chyby v dodávce“, a to v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zásilky Produktů.

           7. Reklamační řád PC vyrobených Dodavatelem/resp. sesterskou společností AT Compus s.r.o. (dále též „PC vyrobené Dodavatelem“) – pro reklamaci těchto PC platí níže uvedené specifické podmínky (viz bod 7.7.1 - 7.7.4); ostatní podmínky a postup při reklamaci PC vyrobených Dodavatelem se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto VOP.  

           7.1. Speciální záruka

Ve vybraných případech (u konkrétních značek) PC může být odepřena možnost neodkladné reklamace dle bodu 7.7.4. V takovém případě bude zákazník o omezení vhodně informován a omezení bude uvedeno na záručním listě (typicky dodatkem „bez nároku na NR“ u záruky). V takovém případě se reklamace uplatňuje pouze na jednotlivé vadné komponenty a to standardním způsobem dle reklamačního řádu těchto VOP (tj. jako by byly komponenty nakoupeny samostatně). 

           7.2. Servisní smlouva

Odběratelé, kteří mají s AT Computers a.s. uzavřenou Servisní smlouvu reklamují PC vyrobené Dodavatelem postupem dle bodů 7.7.1, 7.7.3 a 7.7.4. Ostatní Odběratelé bez uzavřené Servisní smlouvy reklamují PC jako celek v autorizovaných servisech uvedených Dodavatelem (vyjma bodu 7.7.2). 

           7.3. Odstranění vad Produktů v rámci záruky (tj. PC vyrobené Dodavatelem)    

Dodavatel neopravuje ani nevyměňuje základní jednotky počítačů. Tuto opravu provádí zásadně Odběratel za podmínek stanovených pro ten který typ počítače. Veškeré náklady na poskytování servisních služeb svým zákazníkům po celou dobu záruky u Produktu typu základní jednotky PC nese Odběratel, s výjimkou náhradních dílů. Náhradní díly poskytuje Dodavatel na základě reklamace uplatněné Odběratelem za podmínek uvedených v reklamačním řádu. Odběratel může požadovat opravu nebo výměnu základní jednotky v případě, že se jedná o neodstranitelnou konstrukční vadu. V případě, že je základní jednotka pro neodstranitelnou konstrukční vadu reklamována neoprávněně, může Dodavatel vyžadovat úhradu nákladů na provedení opravy na Odběrateli, s výjimkou spotřebovaných náhradních dílů. 

           7.4. Neodkladná reklamace

 • a) Neodkladnou reklamaci může Odběratel uplatnit v případě, že na počítači dodaném Dodavatelem došlo k poruše a k odstranění této poruchy je nutno neodkladně dodat potřebný náhradní díl. Neodkladnou reklamaci může Odběratel uplatnit pouze na díly ze základní jednotky Dodavatelem Odběrateli prodané PC sestavy - výrobku Dodavatele. Díly základní jednotky jsou přesně vyspecifikovány v Záručních podmínkách, bod 6.6.2 - rozsah záruk. Na ostatní díly PC sestavy - výrobku Dodavatele ani na volně nakoupené díly se možnost neodkladné reklamace nevztahuje.
 • b) Dodavatel v termínu dohodnutém s Odběratelem zašle náhradní díl. Současně sdělí Odběrateli číslo RMA.
 • c) Pokud Odběratel ve lhůtě 14 dnů od oznámení neodkladné reklamace uplatní reklamaci vadného dílu způsobem popsaným v reklamačním řádu, bude reklamace vyřízena standardním postupem dle bodu 7.3.1 těchto VOP. Pokud je aktuální cena náhradního dílu dodaného Dodavatelem vyšší než aktuální cena vadného dílu, bude Odběrateli fakturována částka rovnající se 50% rozdílu aktuálních cen, případně jiná částka stanovená dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem.
 • d) Pokud Odběratel ve lhůtě 14 dnů od oznámení neodkladné reklamace neuplatní reklamaci vadného dílu způsobem popsaným v Reklamačním řádu, bude mu zaslaný náhradní díl fakturován v jeho aktuální ceně.

VIII. Vrácení Produktů 

           1. V případě, že Odběratel projeví zájem o vrácení zakoupeného nového funkčního Produktu, je Odběratel oprávněn podat žádost prostřednictvím  ATC BusinessLink na webové adrese www.atcomp.cz  nebo se obrátit na příslušného „produkt“ manažera, který je oprávněn rozhodnout o přidělení CR čísla nezbytného k vrácení Produktu, případně o zamítnutí této žádosti Odběratele.  Veškeré vratky Produktů jsou možné pouze výhradně se souhlasem Dodavatele, který je vyjádřen přidělením CR čísla. Za přidělení CR čísla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Odběrateli paušální poplatek ve výši 99,-Kč.  Případné další poplatky za vrácení Produktů budou stanoveny Dodavatelem po komunikaci s Odběratelem, v závislosti na míře opotřebení Produktů dle informace Odběratele. Pokud dojde k vrácení Produktu ve stavu, který nebude odpovídat stavu dle informace Odběratele v žádosti o vratku, je Dodavatel  oprávněn  požadovat (nad rámec výše uvedených poplatků) úhradu dalšího paušálního poplatku ve výši  99,- Kč nebo vrátit Produkt zpět Odběrateli, na jeho náklady.  

           2. V případě, že Odběratel vrátí Produkt bez přiděleného CR čísla, Dodavatel zásilku odmítne a bude vrácena zpět Odběrateli na jeho náklady. 

           3.  V případě přidělení CR čísla Odběratel vrátí Produkt za těchto podmínek:

 • a) Produkt musí být samostatně balený (nikoli např. v jednom balíku s vadným Produktem)
 • b) na každém jednotlivém kartónu musí být nalepena průvodní nálepka (průvodka) vytištěná Odběratelem z příslušného CR čísla na webové adrese www.atcomp.cz,  která obsahuje následující údaje:

- číslo CR (včetně počátečních písmen CR)

- obchodní firma a adresa příjemce

- obchodní firma a adresa odesílatele

           4.  V případě osobního doručení vráceného Produktu Odběratelem Dodavatel převezme zásilku s tím, že řádnou kontrolu shody a kvality Produktu provede až v následném procesu, o jehož výsledku bude Odběratel řádně informován.

           5.  V případě, že vrácený Produkt je ve vlastnictví Odběratele a Odběratel odmítne Dodavatelem vrácený Produkt převzít, je Dodavatel oprávněn Produkt uschovat na vhodném místě nebo odevzdat do úschovy dalšímu schovateli; pro práva a povinnosti stran platí ustanovení o úschově - § 2402 občanského zákoníku. Odběratel je v tomto případě povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s uskladněním, a to v paušální částce ve výši 10,- Kč za každý započatý den uskladnění.

           6. Veškeré Produkty je nutné vrátit na níže uvedenou adresu:

ATComputers, a. s. CRxxxxxxx ProLogis Park Ostrava, 17. listopadu 3b/6204, 708 00 Ostrava – Poruba

Dodavatel informuje Odběratele, že na adrese Těšínská 1970/56, 710 00, Slezská Ostrava může Odběratel též osobně uplatnit reklamaci Produktů či jejich vrácení po přidělení CR čísla.

IX. Přímé dodávky 

           1. Odběratel je oprávněn při objednání Produktů prostřednictvím  ATC BusinessLink na webové adrese www.atcomp.cz   požadovat, aby objednané Produkty byly dodány přímo třetí osobě odlišné od Odběratele (dále jen „konečný zákazník“) – tzv. přímá dodávka Produktů je poskytována těm Odběratelům, se kterými je uzavřená Rámcová smlouva, smlouva o platebních podmínkách (tzn. že, Odběrateli byl Dodavatelem přidělen tzv. kreditní rámec dle bodu 4.1 VOP) a Odběratel plní řádně své závazky vůči Dodavateli.

           2. Odběratel je povinen ve své objednávce uvést (vedle ostatních náležitostí objednávky dle těchto VOP) následující údaje: obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení konečného zákazníka, přesnou adresu místa dodání, kontaktní údaje na konečného zákazníka (telefon, e-mail) a cenu Produktu. V případě, kdy objednávka Odběratele bude postrádat některou náležitost, není Dodavatel povinen takovou objednávku akceptovat. Při podání objednávky, kdy má být cena Produktu převzata od konečného zákazníka dopravcem (dobírka), je Odběratel povinen rovněž uvést své bankovní spojení (číslo účtu, peněžní ústav, var. symbol), na které má být cena od konečného zákazníka poukázána dopravcem. 

           3. Pokud Dodavatel potvrdí přijetí této objednávky, včetně času dodání Produktů, je jeho závazek dodat Produkty Odběrateli splněn okamžikem dodání konečnému zákazníkovi uvedenému v objednávce. 

           4. Objednané Produkty budou dodávány konečnému zákazníkovi výhradně prostřednictvím dopravce. 

           5. Odběratel je povinen při podání objednávky uvést konečnou cenu, která je tvořena cenou Produktů sjednanou mezi Dodavatelem a Odběratelem, navýšenou o prodejní marži Odběratele a případné náklady spojené s dodáním Produktů (dále pro tyto účely „konečná cena“). Smluvní strany se dohodly, že na základě požadavku Odběratele vystaví Dodavatel daňový doklad k zaplacení ceny Produktů určené na základě objednávky Odběratele konečnému zákazníkovi jménem Odběratele a konečnému zákazníkovi bude vystavený daňový doklad zaslán současně s Produkty.  Dodavatel uvede konečnou cenu při dodání Produktů konečnému zákazníkovi v soupisce dodávaných Produktů. 

           6. Cena Produktů dodaných konečnému zákazníkovi může být konečným zákazníkem zaplacena prostřednictvím dopravce, který bude pověřen k inkasnímu úkonu peněžních prostředků od konečného zákazníka oproti vydání Produktů (dobírka). Požadavek Odběratele na uvedený způsob platby je nezbytné dohodnout s Dodavatelem při předložení objednávky a její akceptaci.   

           7. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zaplacená konečným zákazníkem bude v případě dodávky s dobírkou poukázána dopravcem bezhotovostním převodem na účet Odběratele, který uvede v objednávce. Zadané bankovní spojení bude sděleno dopravci, který provede inkaso od konečného zákazníka. Odběratel akceptací těchto VOP zmocňuje Dodavatele k převzetí peněžních prostředků od konečného zákazníka a svoluje, aby převzetí a zaslání peněžních prostředků bylo za Dodavatele provedeno třetí osobou – dopravcem. 

           8. Pro případ, kdy Odběratel uvede chybné bankovní spojení, spočívající zejména v nesprávně uvedeném čísle bankovního účtu nebo špatně uvedeném formátu čísla účtu, není Dodavatel odpovědný za škodu, která tím může Odběrateli vzniknout. Je však povinen vynaložit veškerou součinnost spojenou s nápravou vzniklého závadného stavu. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a dopravcem bude podrobněji upravovat postup při inkasu ceny Produktů od konečného zákazníka a zaslání přijatých peněžních prostředků Odběrateli. Nezaslání peněžních prostředků dopravcem na účet Odběratele neznamená zánik nebo změnu závazku Odběratele zaplatit Dodavateli cenu Produktů dodaných konečnému zákazníkovi. 

           9. Odběratel je povinen upozornit konečného zákazníka na skutečnost, že Produkty objednané u Odběratele mu budou dodány třetí osobou – Dodavatelem. 

           10. Přímé dodávky Produktů mohou být též realizovány prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Dodavatelem na webových adresách www.premio-pocitace.cz, www.triline.cz, www.x-play.cz, www.digimax.cz,  www.atcmarket.cz(Produkty na těchto portálech objednává přímo konečný zákazník Odběratele), případně na dalších portálech, které budou Dodavatelem zřízeny. Na žádost Odběratele provede Dodavatel výmaz Odběratele ze seznamu dodavatelů na výše uvedených webových adresách.        

X. Vlastnické právo, nebezpečí škody na Produktech 

           1. Vlastnické právo k Produktům přechází na Odběratele až okamžikem úplného zaplacení ceny Produktů. Bez ohledu na existenci sjednané výhrady vlastnického práva se smluvní strany dohodly, že Odběratel je oprávněn k dalšímu nakládání s Produkty za běžných obchodních podmínek v rámci svého předmětu podnikání. Právo Odběratele nakládat s Produkty s výhradou vlastnického práva zaniká (i) dnem rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku ve smyslu ust. § 182/2006 Sb. v platném znění, (ii) dnem, kdy budou vůči Odběrateli uplatněny jakékoliv nároky věřitelů dle pravomocných rozhodnutí soudů či jiných orgánů či institucí. 

           2. Odběratel není oprávněn ke zřízení zástavního práva či jiného zajišťovacího práva k Produktům, na kterém vázne výhrada vlastnického práva. 

           3. Na výzvu Dodavatele se Odběratel zavazuje neprodleně stvrdit existenci výhrady vlastnického práva ve formě veřejné listiny, popřípadě zajistit úřední ověření podpisu těchto VOP či jiné dohody o existenci výhrady vlastnického práva předložené Dodavatelem. Pokud tak Odběratel neučiní, je Dodavatel oprávněn pozastavit další dodávky Produktů. V případě, že vůči Odběrateli budou uplatněny jakékoliv nároky věřitelů, zavazuje se Odběratel informovat věřitele o existenci výhrady vlastnického práva.     

 

           4. V případě, že Odběratel nezaplatí částku odpovídající vyúčtované kupní ceně ani do 10 dnů po splatnosti příslušné faktury, je Dodavatel oprávněn k odebrání Odběratelem dosud neprodaných Produktů nacházejících se přímo v obchodních či skladových prostorách Odběratele. Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost při této realizaci výhrady vlastnického práva, umožnit mu vstup do svých prostor a předat mu dosud neprodané Produkty, na nichž vázne výhrada vlastnického práva. 

           5. Nebezpečí škody na Produktech přechází na Odběratele dnem jejich odevzdání Odběrateli nebo v případě, že je pro dodání Produktů dohodnuta dodací doložka dle INCOTERMS 2010, pak přechází nebezpečí škody v souladu s obsahem dohodnuté dodací doložky.

XI. Závěrečná ustanovení 

           1. Dodavatel a Odběratel prohlašují, že k datu účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. „GDPR“), tj. počínaje dnem 25.05.2018: (i) zajistí řádnou implementaci všech opatření v souladu s požadavky GDPR za účelem ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů, (ii) budou řídit bezpečnostní rizika tak, aby nemohlo dojít k ohrožení osobních údajů, (iii) zajistí výkon práv subjektů osobních údajů tak, jak je vyžadováno GDPR a ostatními platnými zákony ČR. Bližší podmínky zpracování a ochrany osobních údajů budou předmětem samostatné smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem (jako zpracovatelem osobních údajů) a Odběratelem (jako správcem osobních údajů). V souvislosti s GDPR zveřejní Dodavatel na svých webových stránkách www.atcomp.cz informace o zásadách zpracování osobních údajů (viz. informační povinnost dle GDPR); Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito zásadami Dodavatele a splnit informační povinnost vůči svým zákazníkům (odběratelům).     

           2. Všechny spory vzniklé mezi Dodavatelem a Odběratelem, které se nepodaří odstranit smírným jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány podle českého hmotného a procesního práva, a to soudem věcně příslušným k jejich projednání, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Dodavatele.  

           3. Právní vztahy vznikající mezi Dodavatelem a Odběratelem z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, jakož i veškeré další záležitosti neřešené ve smlouvách či v těchto VOP, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

           4. Tyto VOP jsou zveřejněny na webu Dodavatele www.atcomp.cz.   

           5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.05.2018.  

 

Obchodní podmínky platné od 17/3 2015 -24/5 2018 naleznete zde

Obchodní podmínky platné od 1/1 2014 -16/3 2015 naleznete zde

Starší Obchodní podmínky naleznete zde